Search your favorite song for free

1. A Sad Hmong Love Song - HKH ( cover by Mij VANG)

 • Published: 2012-10-19T01:26:59Z
 • By Mij Vang
A Sad Hmong Love Song - HKH ( cover by Mij VANG)

Lyrics: twb muaj ntau hnub uas koj ncaim kuv mus tseg kuv nyob tsaus ntuj tsaus nti txoj kev hlub uas koj tau muab rau kuv tiam no yog txoj dag xwb puas yog Pre-Chorus ntshe lo lus koj hlub yog qhov dag qhov cuav tsuas xav hais kom kuv mob mob siab Chorus txawm koj tsis hlub los tsis ua li cas tuav kuv txhais tes coj kuv nrog koj mus yog tsis hlub tiag thov qhia qhov tseeb vim kuv nyob tos tsis tau txhua hmo Verse 2 daim ntawv no oohhh puas yog daim nws sau tuaj rau koj na tus me kuv hlub thaum wb sib hlubsib hnia nws tsis zoo li yav thaum uas wb tau hlub Pre-Chorus ntshe lo lus koj hlub yog qhov dag qhov cuav tsuas xav hais kom kuv mob mob siab Chorus txawm koj tsis hlub los tsis ua li cas tuav kuv txhais tes coj kuv nrog koj mus yog tsis hlub tiag thov qhia qhov tseeb vim kuv nyob tos tsis tau txhua hmo Bridge txhua hmo nyob tos tsis muaj tus nyob kom sov lub siab Oooh ntshe koj twb nrog luag mus puas yoj thiaj tseg kuv nyob tos koj txhua hmo Pre-Chorus ntshe lo lus koj hlub yog qhov dag qhov cuav tsuas xav hais kom kuv mob mob siab Chorus txawm koj tsis hlub los tsis ua li cas tuav kuv txhais tes coj kuv nrog koj mus yog tsis hlub tiag thov qhia qhov tseeb vim kuv nyob tos tsis tau txhua hmo Chorus txawm koj tsis hlub los tsis ua li cas tuav kuv txhais tes coj kuv nrog koj mus yog tsis hlub tiag thov qhia qhov tseeb vim kuv nyob tos tsis tau txhua hmo

nothing at of , which is


2. Nyob Ib Sab Ntuj by Youa Xiong cover

 • Published: 2014-05-04T19:23:26Z
 • By Mij Vang
Nyob Ib Sab Ntuj by Youa Xiong cover

juste un cover pour le plaisir de chanter !! dsl pour le son !!! parole: Koj yog txhua yam hauv kuv lub neej koj yog tus ua lub ntuj tso los rau kuv koj yog tus ua, tau kuv lub siab tsis muaj leej twg yuav los piv tau koj koj nyob koj ib sab ntuj cas hlub tau tus nyob deb xav puag koj rau hauv lub su ntiag ntxawm hiav txwv yuav dav npaum cas cov roob nws yauv,, siab npaum twg los tsis muaj leeg, twg yuav los thaiv, tau wb txoj kev,, sib hlub,, tsis muaj leej twg yauv los thaiv tau wb txoj kev sib hlub kog yog tus zoo, tshaj txhua tshav yam koj yog tus ua kuv, yuav nyob tos wb nyob sib deb, puag ib sab nutj los kuv lub siab yuav nyob nrog nraim ntawm koj koj nyob koj ib sab ntuj cas hlub tau tus nyob deb xav puag koj rau hauv lub su ntiag ntawm hiav txwv dav npaum cas cov roob nws yauv siab npaum twg los tsis muaj leeg twg yuav los thaiv tau wb txoj kev sib hlub tsis muaj leej twg yauv los thiav tau wb txoj kev sib hlub

nothing at of , which is


3. My destiny by Lyn ( hmong version )

 • Published: 2016-02-13T22:23:15Z
 • By Mij Vang
My destiny by Lyn ( hmong version )

My destiny chanté par Lyn. j'voulais faire une version hmong lol. ce n'est pas la vrai traduction car c'était trop compliqué donc j'en ai fait un truc sympa pour la saint valentin. j'espere que vous allez apprécier !!

nothing at of , which is
6. Power Of Your Love ( cover version hmong )

 • Published: 2014-09-07T23:57:19Z
 • By Mij Vang
Power Of Your Love ( cover version hmong )

POWER OF YOUR LOVE Vajtswv kuv lug cuag koj, Thov hloov kuv lub sab kuas dlawbhuv Ndlwg ntawm koj kev hlub Lug ntxuav kuv, Vajtswv. Auj Vajtswv kuv paub tas, Txhua yam kev nyuaj sab nyob ntawm kuv, Yuav pluj moog ib txhis, Ntawm Yexus txuj kev hlub. Tuav kuv tes, Foom koob hmoov rua kuv lub neej, Puag kuv nyob ntawm koj lub xubndlag, Auj Vajtswv zoo sab nyob nrug koj, Kuv xav ua koj menyuam, Koj ntsujplig ua kuv ntej, Ntawm Yexus txuj kev hlub. Vajtswv kuv xav pum koj, Sawv tim ntsej tim muag ua ib ke, Paub koj txuj kev hlub kws nyob huv kuv sab, Auj Vajtswv thov qha kuv Ua tuabneeg ncaj ncees nyob nplajteb, Txhua txhua lub sijhawm Ntawm Yexus txuj kev hlub.

nothing at of , which is


7. Hlub Mus Ib Txim by Yami lee( re-Cover by Emilie VANG ) Mij

 • Published: 2013-12-31T15:35:18Z
 • By Mij Vang
Hlub Mus Ib Txim by Yami lee( re-Cover by Emilie VANG ) Mij

lam mloog xwb !! ce n'est pas parfait mais bref quoi

nothing at of , which is


8. Nyob Ua Ke by maa vue ( cover )

 • Published: 2014-11-30T22:15:31Z
 • By Mij Vang
Nyob Ua Ke by maa vue ( cover )

juste un petit cover

nothing at of , which is10. Thaum Kuv txug caug ntua thov vajtswv ( phau ntawv nkauj 194 )

 • Published: 2013-10-12T22:48:40Z
 • By Mij Vang
Thaum Kuv txug caug ntua thov vajtswv ( phau ntawv nkauj 194 )

une chanson qui m'encourage beaucoup, ua vajtwv tsaug rua nws txuj kev hlub ua nws naj hnub pub rua kuv on a un peu raté l'enregistrment, quelq'un utilisait son téléphone en envoyant des texto ( hihihihi hahahaha) mais on voulait juste essayer le matoss et on est pas tres pro merci a toi billy pour la guitatre

nothing at of , which is12. Distance ( Original hmong sad song By Emilie )

 • Published: 2015-06-13T02:00:49Z
 • By Mij Vang
Distance ( Original hmong sad song By Emilie )

Une chanson que j'ai écrite juste histoire de passer le temps c'est n'est pas parfait c'est sure mais voila une des passions favorite !!! bonne ecoute !

nothing at of , which is14. 222_ kuv tub nov tswv yexus

 • Published: 2013-09-02T00:19:47Z
 • By Mij Vang
222_ kuv tub nov tswv yexus

ce n'est pas parfait mais juste remercier le seigneur un petit cover de rien deu tout^^ PS: le song n'est pas très genial dsl 1. Kuv twb hnov Tswv Yexus huv kuv Nws yeej hlub, Nws thiajli hu kuv Tus Tswv Yexus hais rau kuv tias: “Kwv koj khaublig ntoo los nrog kuv mus” Kuv kwv khaublig ntoo nrog Koj mus Kuv kwv khaublig ntoo nrog Koj mus Kuv kwv khaublig ntoo nrog Koj mus Yuav nrog Koj mus, txhua nrho, txhia txoj kev 2. Thaum ntsib kev txhawjxeeb tsi tau luag Kev nyuaj siab kom kuv los kuamuag Thov Koj pab, kuv xav txhij xav txhua Yuav nrog Koj mus, txhua nrho, txhia txojkev Kuv kwv khaublig ntoo nrog Koj mus Kuv kwv khaublig ntoo nrog Koj mus Kuv kwv khaublig ntoo nrog Koj mus Yuav nrog Koj mus, txhua nrho, txhia txoj kev

nothing at of , which is


15. kuv tsaa lub suab ( cover )

 • Published: 2014-08-14T15:12:24Z
 • By Mij Vang
kuv tsaa lub suab ( cover )

kuv tsaa lub suab !! un moment inoubliable avec toi ma très chère REBEKKA !!! merci pour ce moment, que dieu te bénisse et continue ainsi !!! Dieu t'as donné un don merveilleux !!!!!!! chanson improvisé !! sans répétition !!! God bless

nothing at of , which is


16. sauv ceeb tsheej

 • Published: 2012-08-06T20:45:51Z
 • By Mij Vang
sauv ceeb tsheej

1) Saum ceeb tsheej nrog vaj tswv nyob txhua lub tsev zoo ruaj khov lub nroog ntawd tsis txawj puas tsuaj kev tsaus ntuj los yeej tsis muaj Vaj tswv so peb lub kua muag Yuav tsis muaj txoj kev quaj ntsuag Saum ceeb tsheej tsis suav caij suav nyoog Vim tsis muaj hnub,hli, thiab xyoo 2) Saum ceeb tsheej tsis muaj tsaus ntuj vim peb muaj tswv Yexus Yeej tsis muaj lub hnub lub hli Yexus tib leeg ci kaj nrig Vaj tswv so peb lub kua muag Yuav tsis muaj txoj kev quaj ntsuag Saum ceeb tsheej tsis suav caij suav nyoog Vim tsis muaj hnub,hli, thiab xyoo

nothing at of , which is
19. NTSHAW KOJ by SAVED WORSHIP BAND

 • Published: 2012-11-26T00:47:12Z
 • By Mij Vang
NTSHAW KOJ by SAVED WORSHIP BAND

Kuv ib txwm tsi totaub Yog ua caag Koj txujkev hlub Yuav dlaav ua luaj Txhaj le ndlwg lug txug kuv Tug kws tsi muaj Tug yuav hlub Hab nplig kuv sab Yexus kuv ntshaw koj Tshaaj txhua yaam Yexus kuv ntshaw koj Tshaaj txhua yaam huv si Kuv txhajle tuaj rua huv koj lub tsev Kuv txhajle tuaj nuav hab nrhav koj Kuv txhaj le tuaj rua huv koj lub tsev Vim kuv xaav paub koj ntau tshaaj qhov qub

nothing at of , which is