Search your favorite song for free

1. ידידיה מאיר על אתר שי לש"י וש"י לילדים

ידידיה מאיר על אתר שי לש

מתוך אתר "שי לשי" http://www.shayleshay.co.il.


2. על אתר שי לשי


3. ספר יהושע פרק ז

ספר יהושע פרק ז

עכן מועל בחרם. ריגול העי. נפילת העם בעי. תפילת יהושע לה' על המפלה. תשובת ה' על המעל בחרם. הפלת הגורל, לכידת עכן...


4. פרשת ויגש תשעז

פרשת ויגש תשעז

"אל תרגזו בדרך". אסור ללכת במהירות. אסור ללכת בלילה. אסור ללמוד בדרך בעיון. תפילת הדרך במדבר ובעליית עזרא....


5. פרשת בראשית תשעז

פרשת בראשית תשעז

האומר "ויכולו" נעשה שותף לקב"ה. הטעם לאמירת "ויכולו" בליל שבת. "יום השישי"- קיום העולם תלוי בשמירת התורה. "ויכולו...


6. פרשת כי תשא תשעו

פרשת כי תשא תשעו

חטא העגל. משה לימד סנגוריה על עם ישראל. עם ישראל חטא בגלל השעבוד במצרים."למה יאמרו מצרים". "וינחם ה' על הרעה".בזכ...


7. שי לשי | אריק איינשטיין | לזכרו של שי גרין ז"ל

שי לשי | אריק איינשטיין | לזכרו של שי גרין ז

שיר שנכתב לאחר נפילתו של רס"ל שי גרין ז"ל בתאונת אימונים במחנה צאלים ב-7 באוגוסט 2000. אריק איינשטיין התגייס...


8. פרשת ויקרא תשעח

פרשת ויקרא תשעח

טעם מצוות הקרבת קורבן חטאת. מדוע מכפר קורבן חטאת על עברה בשוגג ולא על עברה במזיד. מדוע נאמר "נפש כי תחטא". חטאת...


9. ספר תהילים פרק א

ספר תהילים פרק א

ההבדל בין מעשי הצדיקים למעשי הרשעים. גמולם של הצדיקים והרשעים. מתוך אתר "שי לשי" http://www.shayleshay.co.il.


10. פרשת ויחי תשעח

פרשת ויחי תשעח

תוכחת יעקב לראובן. חטאו של ראובן. תשובתו של ראובן. מדוע לא התקבלה תשובתו של ראובן. מתוך אתר "שי לשי" http://www.shaylesha...


11. ספר שמואל א פרק יג

ספר שמואל א פרק יג

יונתן מכה את נציב פלישתים בגבע. פלישתים נאספים להלחם בישראל. שאול מקריב עולה בגלגל ללא נוכחות שמואל. שמואל...


12. ספר תהילים פרק כ

ספר תהילים פרק כ

ברכות למלך. ביטחון בישועת ה'. קריאה אל ה' להושיע. "אלה ברכב ואלה בסוסים". מתוך אתר "שי לשי" http://www.shayleshay.co.il.


13. פרשת ניצבים תשעז

פרשת ניצבים תשעז

על מה נאמר "לא בשמים היא": רש"י - על התורה, רמב"ן - על התשובה. תשובה גמורה. לימוד התורה של הלל. עושרו של רבי אלעזר...


14. פרשת חיי שרה תשעח

פרשת חיי שרה תשעח

הפרשה נקראת חיי שרה ועוסקת במיתה. מותה של שרה בגלל עקידת יצחק. מדוע שרה לא עמדה בניסיון העקידה. מתוך אתר "שי...


15. ספר תהילים פרק יג

ספר תהילים פרק יג

זעקת הייאוש של המתפלל. קינה על צרה גדולה. הסתר הפנים של ה'. הבקשה והתחינה מה'. הייאוש נהפך לביטחון. שיר תודה...


16. ספר יהושע פרק ב פסוקים א-ז

ספר יהושע פרק ב פסוקים א-ז

יהושע שולח מרגלים ליריחו והם מסתתרים בבית רחב. מתוך האתר "שי לשי" http://www.shayleshay.co.il.


17. מלאכי א

מלאכי א

מה בין עשו ליעקב. הנבואה אל הכוהנים. הכוהנים מזלזלים בעבודת המקדש. מתוך אתר "שי לשי" http://www.shayleshay.co.il.


18. פרשת ויצא תשעח

פרשת ויצא תשעח

"ועיני לאה רכות"- גנות או שבח? חיי לאה כאישה שנואה. שכרה של לאה בילדים ובקבורה במערת המכפלה. מתוך אתר "שי לשי"...


19. ספר תהילים פרק יט

ספר תהילים פרק יט

תהילת ה' על נפלאות השמים. שבחי התורה והרצון לקיימה. תורת ה' תמימה משיבת נפש. מתוך אתר "שי לשי" http://www.shayleshay.co.il.


20. ספר תהילים פרק ב

ספר תהילים פרק ב

תוכחה לגויים המבקשים לפרוק מעליהם את עול ה'. דברי הגויים כנגד ה' ומשיחו. דברי ה' אל המלך. מתוך אתר "שי לשי" http://www...